Yedi Hristiyan dönüşümü, Türkiye -İslam birliği ve mehdi, mesih derken köklere indiğinizde inanılmaz ayrıntı ve hakikatlerle karşı karşıya kalır Türkiye’nin olayların merkezinde olduğunu anlamamak için ve bağlantı kurmamak için deli olmak gerektiği sonucunu hepimiz sanırım çıkarırız. Ne demek istiyorum Öncelikle belirtelim ki yedi evrede adı geçen, yedi kilisenin ta­mamı bugünkü Cumhuriyet Türkiye’sinin sınırlan içerisindedir.
Yuhanna’nın Esinlenme kitabı yedi kiliseye yazılan yedi mektupla başlar. Yedi, Esinlenme kitabında en fazla kullanılan rakamdır.
Vahiy ikinci ve üçüncü bölümlerinde yedi mahallî kiliseden söz edilmekte: Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfiya ve Laodikya kiliseleri. Rabbimiz İsa Mesih Patmos Adası’nda bütün görkemiyle öğrencisi Yuhanna’ya açıklayarak yedi kiliseye yedi mektup göndermesini buyurdu: “Gördüğünü kitaba yaz ve yedi topluluğa,
yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfiya ve Laodikya’ya gönder.” (1:11)
“Söz konusu yedi kilise Vahiyin yazılışında bildirildiği gibi Anadolunun Asya ilinde kurulmuş yedi topluluktu… Sözü edilen kiliseler Rab
tarafından melekler olarak görülmekte. Betimsel kullanımla her melek her
kilisenin bütününü temsil ediyor.”
1. EFES KİLİSESİ: İlk sevgisini yitiren kilise, (birinci ve ikinci yüzyıl). Efes M.Ö. 1000 yıllarında kurulmuş namlı bir şehir. Efes kelimesi Yunanca bakıyorum anlamındadır. Diğer mânâları da seven-arzu edilendir.
2. İZMİR KİLİSESİ: Baskı gören kilise,(ikinci-dördüncü yüzyıllar). İzmir M.Ö. 1000 yıllarında kurulmuş. Lidyalılar şehri yıktı. 4. yüzyılda Büyük İskender yeniden kurdu. Efes’ten sonra İzmir, Patmos’a en yakın kentti. İzmir sözünün Yunancası “Smyma / Müryağı, acılık” mânâsındadır.
3. BERGAMA KİLİSESİ: Dünya ile uzlaşan ruhban ki-lise, (4-6. yüzyıl). Pirgos ve Gamos Yunanca karşılığıdır ve mânâsı kule ve düğün demektir.
4. TİYATİRA KİLİSESİ (Akhisar Kilisesi): Örfe bağlı karanlık çağ kilisesi, (6. ile l5. Yüzyıl arası). ‘Tiyatira” Bergama’run 60 kilometre güney doğusundadır. Günümüzdeki Türkçe adı Akhisar’dır.
“Tiyatira” Yunanca “tyyo”dan gelir ve mânâsı daimi kurbandır.
5. SART KİLİSESİ (Salihli Kilisesi): Uyanıp da yeniden uykuya dalan reform kilisesi (1517-1648 arası)Burası Akhisar’ın elli kilometre güneyindeki dağın eteğindedir. Sart birkaç mânâya gelmektedir. Sıyrılanlar, tazelenmiş ve ölçü ipi gibi. Sart kilisesinin Protestanlığın belirlediği zamana işaret ediyor protestanlık belirdikten kısa bir süre sonra kiliselerin çoğunluğu “yaşayan kilise” olarak belirdiyse de “ölü” duruma düştü. Akılcılık, modemistlik, hümanizm ön sıraya getirildi. Kutsal Kitap yerine insan aklı öne geçmeye başladı. Evrim teorisi, hümanist felsefe bütün kiliseleri virüs gibi sardı.
6. FİLADELFİYA KİLİSESİ (Alaşehir Kilisesi): Azınlık misyon kilisesi (1700-1900 arası). Burası Sart kilisesinin kırk kilometre güney doğusunda bir yerdir. Filadelfiya, kardeşlik sevgisi mânâsındadır. Bu kilisenin tarihte temsil ettiği dönem, söz konusu Protestanlar arasında gerçekleşen ruhsal uyanış ve intibah dönemidir. Metodist, Pietist, Kalvinist, Moravlılar, Püritenler, Baptistler vs. Hıristiyan akımlan bu kilise merkezlidir. Bu kilisenin özelliği Mesih’in sözüne sarılmak, Mesih’i yadsımadan her durumda ona sadık kalmaktı. Burada “kendilerini gerçek Yahudi yerine koyup da Yahudi olmayan, ama Şeytanın sinagogundan” olanlara değiniliyor… Mormonlar, Yehova Şahitleri, British İsrailliler, Adventistler vb. bu kümeleşmeler kendilerini Vahimdeki 144.bin Yahudi ya da İsrail’in kaybolmuş on kuşağı olarak tanıtırlar. Filadelfiya kilisesi, yani sadık azınlık bu tür sapmalara sürekli karşı durdu ve durmaktadır.
7. LAODİKYA KİLİSESİ(Pamukkale): İmandan dönen, ılıklaşan kilise (1900’den günümüze kadar)Bu kilise Filadelfiya kilisesinin yetmiş kilometre Güneydoğusunda. Kaplıcaları ile meşhurdu.
Laodikya, Laos (halk), diki (hüküm veya karar), yani halkın karan mânâsındadır.
“Bizler şimdi Laodikya kilisesi döneminde yaşıyoruz… Laodikya kilisesi Vahiydeki yedi topluluğun sonuncusudur. İsa Mesih tek övgüde bile bulunmadan kiliseyi tenkit eder. Kilise “ne soğuk, ne de sıcak”, ne iman ediyor, ne de inkâr. Mesih manayla dünya bir arada yürüyor. İmanlılar İsa Mesih’e önem veriyor, ama mahalli çıkara da sarılmış durumda. Zamanımızda da her mesele halkın onayına, seçimine bırakılmış. Genel isteğe uygun ne varsa o uygulanır. Halkı memnun eden vaazlar yapılır, halkın onayladığı çalışmalar düzenlenir. Kilise Kutsal Ruh’un yöntemi, Kutsal Kitab’ın buyruğu doğrultusunda değil, halkın arzusu kapsamında yönetilir.
Neden bunları anlattık sizce hangi dönemdeyiz ve neden merkez akım Türkiye 7 kilise 7 uyurlarda bizde hala tevhid ehli 309 sene uyumasının hangi senesinde iyisi mi siz derinlemesine bunu anlamak istiyorsanız Yusuf suresi ile kehf suresini okuyun diyelim ama Hızır ve Musa kıssası bizim devrimizi ashabı kehf hristiyanları ve zülkarneyn ise israiloğullarını anlattığını unutmayın son söz hepsi kendi devrin hükümdarları ve vezirleri olduğu gibi her bir kıssa bulunduğumuz çağdaki ülkeleri anlattığı gibi ekonomik siyasi askeri sosyal toplumsal olaylara gönderme yapıyor.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.